അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ:

അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ: സോമി പുതനപ്ര അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ, ഒരായിരം കൈകൾ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു നില്ക്കും; അപ്പോൾ, ഞാനൊരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവെന്ന പോൽ കുതിച്ചു ചാടും.. അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ, ഒരു സ്നേഹപ്പാലാഴി ഉള്ളിൽ തിര തല്ലും; അപ്പോൾ, ഞാനൊരു വിശക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ കരയും.. അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ, ഒരു താരാട്ടു പാട്ടു കാറ്റിൽ ഒഴുകിയൊഴുകി വരും; അപ്പോൾ, ഞാനൊരു തൊട്ടിലിന്റെ താളം കൊതിക്കും ..

By |May 9th, 2022|Categories: Art|0 Comments

Art and Painting

Art and Painting Mabel Joseph Neyyan This drawing is of a person breaking apart unleavened bread with their hands. In anticipation for Holy Week, I wanted to celebrate Passover and depict our unique Syro-Malabar tradition of breaking apart Pesaha Appam on Maundy Thursday. Ziona Somy In commemoration of the upcoming Earth Day, this art piece depicts a lush, healthy forest. I hoped to represent the type of healthy environment that we all strive to preserve by this piece. As Earth Day approaches, let us be mindful of the nature around us, and let us work towards keeping [...]

By |April 7th, 2022|Categories: Art|0 Comments

L’ALPHA

Contact Info

St. Alphonsa Syro-Malabar Church Los Angeles
215 N Macneil St, San Fernando, CA 91340, United States

Phone: 1.818.365.5522

Recent Posts

Go to Top