പദപ്രശ്നം:

അമ്മയിൽ നിന്നു സഹനവും, അച്ഛനിൽ നിന്നു ത്യാഗവും, സതീർത്ഥ്യനിൽ നിന്നു കരുതലും, ഗുരുവിൽ നിന്നു കരുണയും, അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നു വിശുദ്ധിയും, അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു ക്ഷമയും ഞാൻ പഠിച്ചു.. അപ്പോൾ, ജീവിതമെന്ന പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരം തെളിഞ്ഞു വന്നു: "സ്നേഹം!" (സെപ്റ്റംബർ 5 ഇന്ത്യയിൽ അദ്ധ്യാപകദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഗുരുസ്ഥാനീയർക്കും സ്നേഹവന്ദനം?)

By |August 31st, 2022|Categories: Art|Comments Off on പദപ്രശ്നം:

Art and Painting

Art and Painting Kevin Louis The Tricolor representing Indian independence, and the image of Mother Mary going to heaven representing the independence of the human soul and body.

By |August 11th, 2022|Categories: Art|Comments Off on Art and Painting

L’ALPHA

Contact Info

St. Alphonsa Syro-Malabar Church Los Angeles
215 N Macneil St, San Fernando, CA 91340, United States

Phone: 1.818.365.5522

Recent Posts

Go to Top