ദൈവത്തോട് അടുക്കരുത്!

ദൈവത്തോട് അടുക്കരുത്! (കവിത)ദൈവത്തോടു കൂടുതൽ അടുക്കരുത്;അടുത്താൽ, അബ്രാഹത്തെപ്പോലെ നിനക്കു നിന്റെദേശം വിട്ടു പോകേണ്ടിവരും,ജോസഫിനെപ്പോലെ അവർ നിന്നെ ഇരുപതുവെള്ളിക്കാശിനു വാണിഭം ചെയ്യും..മോശയോടെന്നപോലെ, നിന്റെ ജനം നിന്നെ പരാതികൾപറഞ്ഞു ശ്വാസം മുട്ടിക്കും,പാലും തേനും കിനിയുന്ന കാനാൻദേശം നിനക്കുകാണാക്കനിയാകും..ജോബിനെപ്പോലെ, മക്കളും വയലുകളുംസർവ്വസമ്പത്തും നിനക്കു നഷ്ടമാകും,നിന്റെ ഭാര്യപോലും നിന്നെ നിന്ദിക്കും..ദേശത്തിന്റെ അധികാരി നിന്നെ തീച്ചൂളയിൽ എറിയാൻകല്പിക്കും;ഡാനിയേലിനെപ്പോലെ, നീ സിംഹക്കുഴിയിൽതള്ളപ്പെടും..സ്നാപക യോഹന്നാനെപ്പോലെ, ഹേറോദേസിന്റെവാളിന്റെ വായ്ത്തല നിന്റെ രക്തം കുടിക്കും;നിന്റെ തല ഒരു തളികയിൽ ശലോമിയുടെപാരിതോഷികമായി കൊണ്ടുവരപ്പെടും..ഒടുവിൽ, മുപ്പതു വെള്ളകാശിന് നീ ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെടും;കുരിശിൽ നിന്റെ ജീവൻ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അവർആർത്തു ചിരിക്കും..അതുകൊണ്ട്, ദൈവത്തോടു കൂടുതൽ അടുക്കരുത് ..അടുത്താൽ നീ സ്നേഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകും;സ്നേഹം വേദനയാണ്..

By |February 29th, 2024|Categories: Art|Comments Off on ദൈവത്തോട് അടുക്കരുത്!

Away from Home

Another Sunday. You get ready, put on your church clothes, get in the car, and you and your family go to Syro-Malabar Church. You go every Sunday. You don't really feel excited, but you also don’t dislike it enough to stay home and have your parents lecture you. For you, Qurbana is kind of long but at least you get to talk with your friends afterwards! And so it’s become a tradition. You sit through Qurbana , then afterwards talk with your friends, grab a croissant, and your parents are happy. Do you consider yourself a Syro-Malabar Catholic? Sure. This [...]

By |December 30th, 2023|Categories: Art|Comments Off on Away from Home

Butterflies

About two months ago, my class had some caterpillars that were just forming into their chrysalis. Later, beautiful butterflies came out of the chrysalis! After a while, we let them free. But I’m going to tell you why God made these beautiful creatures. First, God made these beautiful creatures to let people enjoy the butterflies' beautiful variety of colors. Secondly, these amazing creatures were made for us to give appreciation to God. This way we can show our gratitude to God and his love towards us. Lastly, these beautiful butterflies help us to realize how beautiful even the smallest things [...]

By |December 30th, 2023|Categories: Art|Comments Off on Butterflies

Contact Info

St. Alphonsa Syro-Malabar Church Los Angeles
215 N Macneil St, San Fernando, CA 91340, United States

Phone: 1.818.365.5522

Recent Posts

Go to Top